Půjčovna raftů a kánoí Pirát - fyzická osoba Jaroslav Lhotský

U Cihelny 185 37001 Litvínovice - Šindlovy Dvory

IČ: 632 48 417

www.pujcovnaraftu.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

tel.: 608 12 13 12, 607 54 11 55 

uzavírá smlouvu o nájmu vybavení jako pronajímatel písemně na základě objednávky nájemce.

Nájemce uvede v objednávce své jméno, příjmení, adresu, telefonní číslo, mailové spojení a při přebírání vybavení předloží své dva doklady totožnosti - Občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas, nebo jiný průkaz totožnosti.

 

OBJEDNÁVKA: 

Objednávku je možné učinit přes internetový formulář na stránkách www.pujcovnaraftu.cz/online-objednávka, emailem na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo telefonicky na čísle 608121312.

Po zadání je objednávka zpracována a pokud je vybavení k dispozici, potvrdíme ji a objednané položky zarezervujeme. Nájemce je mailem vyzván k zaplacení nevratné rezervační zálohy ve výši 50% z celkové  částky pronájmu se splatností do doby uvedené v rezervačním emailu a na uvedený účet. Pokud datum plavby začíná dříve než za 14 dní, musí být objednávka zaplacena nejpozději do třech dnů od doručení potvrzení rezervace. V odůvodněných případech je možné sjednat jiný termín a způsob platby. Neposlání platby v termínu neruší automaticky rezervaci. Tuto rezervaci je nutno zrušit písemně mailem nebo telefonicky na čísle 608121312. Půjčovna raftů a kánoí Pirát - fyzická osoba Jaroslav Lhotský si vyhrazuje právo v případě nezaplacení rezervace v termínu jednostranně rezervaci zrušit. Zrušení plavby se řídí storno podmínkami uvedenými níže. 

 

PODMÍNKY SMLOUVY O NÁJMU VYBAVENÍ: 

 1. Nájemce je povinen užívat vybavení pouze k účelu ke kterému je určeno a to obvyklým způsobem. Nájemce je povinen zacházet s vybavením šetrně tak, aby nedošlo ke škodě na vybavení a k jeho nadměrnému opotřebení. Vybavení dle smlouvy je určeno pro vodní turistiku a je nutné je chránit před poškozením teplem (např. oheň). Při pronájmu nafukovacích plavidel se nájemce zavazuje hlídat lodě před nadměrným slunečním zářením a včas upouštět tlak v komorách, aby nedošlo k jejich destrukci. 
 2. Vybavení může používat pouze nájemce a osoby určené nájemcem. Za poškození vybavení osobou, které nájemce vybavení svěřil, nese odpovědnost sám nájemce.
 3. Právo užívat vybavení zaniká uplynutím doby, na kterou byla smlouva sjednána. Po zániku práva užívat vybavení je nájemce povinen jej vrátit do místa, kde vybavení převzal nebo dle písemné dohody.
 4. Případné poškození nebo závady na vybavení vzniklé z nedbalosti či nesprávným užíváním nebo z jiných příčin zaviněných či způsobených nájemcem (včetně situace, kdy nebude znám viník), hradí v plné výši nájemce.
 5. Nájemce je povinen zabezpečit zapůjčené vybavení před krádeží. V případě krádeže vybavení je nájemce povinen neprodleně ohlásit událost Policii ČR a předložit pronajímateli protokol o ohlášení krádeže.

 6. V případě nevrácení vybavení z jakýchkoliv důvodů bere nájemce na vědomí, že je povinen uhradit částku rovnající se pořizovací hodnotě nového předmětu, za kterou lze vybavení v době trvání nájemní smlouvy pořídit.  
 7. V případě porušení stanovených Podmínek smlouvy o nájmu vybavení ze strany nájemce, má pronajímatel právo ukončit jednostranně smlouvu dnem, kdy zjistí toto porušení. Nájemce je povinen v tomto případě okamžitě na požádání pronajímatele vrátit veškeré zapůjčené vybavení a uhradit s tím spojené veškeré náklady.
 8. V případě nedodržení sjednané doby a místa vrácení vybavení je nájemce povinen uhradit pronajímateli náklady spojené s vrácením vybavení do sjednaného místa. Za nevrácení vybavení dle podmínek smlouvy se sjednává mezi účastníky pokuta ve výši dvojnásobku denní sazby nájemného za každý započatý kalendářní den prodlení a to až do jeho vrácení.
 9. Úhrada nájemného, pokud nebyla uhrazena s objednávkou, se provádí při podpisu smlouvy o nájmu vybavení.
 10. Nájemce je povinen se seznámit a dodržovat Řád plavební bezpečnosti a předpisy související s pohybem vodáků, které jsou platné na sjížděný úsek řeky či jiné lokality.
 11. Lodě jsou určeny na tyto stupně obtížnosti: kanoe plastová otevřená – do stupně WW 1, kánoe nafukovací  Pálava WW2, kánoe nafukovací Yukon a Baraka WW3, kajak Bert – WW 3, kajak Coosa WW1, raft Colorado 360 a 450 a raft Hobit WW 3. Pronajímatel nenese odpovědnost za úrazy způsobené provozem plavidla.
 12. Nájemce při podpisu smlouvy přebírá kopii vyhotovení smlouvy o nájmu vybavení.

 

STORNO PODMÍNKY:

Při stornu objednávky objednavatelem se zaplacená záloha nevrací.

Zaplacenou zálohu lze přesunout a vyčerpat po vzájemné dohodě v náhradním termínu.

Nestornuje-li objednavatel rezervaci, a to bez ohledu na to, jestli má, nebo nemá zaplacenou rezervační zálohu, svou objednávku méně než 3 dny před termínem rezervace, je povinnen uhradit pronajímateli celou částku za pronájem a případnou dopravu dle vyčíslené kalkulace.  

Uvedené storno podmínky jsou platné, pokud není u konkrétní akce stanoveno jinak. 

Povodně, sucho: půjčovna nenese odpovědnost za počasí a stav vody. V případě sucha, nebo povodní si Půjčovna raftů a kánoí Pirát - fyzická osoba Jaroslav Lhotský vyhrazuje právo zrušit výpůjčky na takto ohroženém úseku řeky bez náhrady. 

 

SLEVY:

Věrnostní sleva: 5% z ceny objednávky - obdrží jí automaticky každý, kdo již v minulosti čerpal služby Půjčovny raftů a kánoí Pirát - fyzická osoba Jaroslav Lhotský . Věrnostní sleva se vztahuje pouze na půjčovné. Na dopravu, převoz bagáže a veškeré ostatní služby se sleva nevztahuje.

Množstevní sleva: 5% z ceny objednávky - při objednávce v hodnotě půjčovného 6000,-Kč - 11999,-Kč. 10% z ceny objednávky - při objednávce půjčovného v hodnotě 12000,-Kč a víc. Množstevní sleva se vztahuje pouze na půjčovné. Na dopravu, převoz bagáže a veškeré ostatní služby se sleva nevztahuje.

Dosažené slevy se SČÍTAJÍ. Jejich maximální výše po sečtení je 10%. Celková cena je stanovena tak, že se sečte celková hodnota za objednaný materiál. Z této částky se následně odečte sleva. Na slevu není právní nárok. Sleva je přiznána klientům, kteří nemají žádné nevypořádané pohledávky vůči Půjčovna raftů a kánoí Pirát - fyzická osoba Jaroslav Lhotský.

 

ZTRÁTA, ÚPLNÉ ZNIČENÍ, KRÁDEŽ:

Při úplném zničení, ztrátě nebo odcizení předmětu nájmu bude nájemcem uhrazena pronajímateli částka odpovídající ceně nového předmětu nájmu, která je splatná do deseti dnů ode dne ukončení nájemního vztahu. Dostane-li se nájemce do prodlení s uhrazením této částky, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 300,-Kč za každý den svého prodlení až do zaplacení.

 

NÁHRADA VZNIKLÉ ŠKODY:

Dojde-li k poškození předmětu nájmu po dobu trvání nájemního vztahu, zavazuje se nájemce uhradit opravu předmětu nájmu tak, aby jej bylo možno opět užívat k účelu, ke kterému je určen, a to vždy bez ohledu na skutečnost, zda škoda byla způsobena zaviněním nájemce. Opravdu takto způsobeného poškození na předmětu nájmu zajistí pronajímatel, když náklady spojené s opravou budou přednostně hrazeny z kauce, kterou nájemce pronajímateli předal při podpisu smlouvy. Případný rozdíl mezi výší kauce, která byla na opravu použita a skutečnou cenou opravy bude nájemci vrácen, případně se jej nájemce zavazuje doplatit po provedené opravě. V případě, že kauce není nájemcem při podpisu této smlouvy složena, je nájemce povinen uhradit skutečnou škodu, tedy zejména náklady na opravu či nákup nové věci odpovídající předmětu nájmu, která pronajímateli v souvislosti s tímto nájemním vztahem vznikla. V případě, že dojde za trvání nájemního vztahu k poškození předmětu nájmu, je o tomto nájemce povinen s pronajímatelem sepsat Záznam o vrácení materiálu, který mu při ukončení nájemního vztahu pronajímatel předloží.

 

PLATBA:

Platbu je možné provést převodem na účet a s údaji uvedenými v rezervačním mailu k objednávce a to do sedmi dnů po potvrzení objednávky. Pro velké objednávky a objednávky učiněné s velkým předstihem několika měsíců nabízíme možnost zaplatit v určeném termínu pouze zálohu ve výši 50% ceny objednávky a zbytek doplatit tak, aby byla platba připsána na náš účet nejpozději 2 dny před vyplutím, nebo hotově při převzetí vybavení.

Po domluvě je možné zaplatit objednávku hotově na některé z našich poboček. (Šindlovy Dvory a Zlatá Koruna).

Objednávky učiněné "na poslední chvíli", méně než 2 dny před vyplutím, je možné platit hotově při přebírání vybavení.

 

PLATEBNÍ ÚDAJE Z ČR: 

Banka: Fio banka, a.s

Účet: 2000347572/2010

PLATBA ZE ZAHRANIČÍ / Payment from other countries:

Account Jaroslav Lhotský

BIC: FIOBCZPPXXX

IBAN: CZ9720100000002000347572

Bank: Fiobanka

Adress: Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1

Code: 2010